Anasayfa / Anlaşmalı Kurumlar

Anlaşmalı Kurumlar

anlasmali-kurumlar-giris

 

 

 

 

 

 

Tüp Bebek Tedavisinde Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar

sgk-logo

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri Tüp Bebek Tedavisi Öncesi İşlemler

 1 – Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş,39 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedelleri Kurumcakarşılanır.

Klasik ovulasyon indüksiyonu

1 – Her siklus için kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yeraldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Raporda, kaçıncı siklus olduğubelirtilecek ve gerekli ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimitarafından reçete edilecektir.

2 – Raporda; tanı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük vemaksimum dozları belirtilecektir.

3 – En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacakgonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır. İki uygulamadan (siklus) sonrayapılan klasik ovulasyon indüksiyonu tedavisi için uygulanan gonadotropinbedelleri ödenmez.

4 – Ovülasyon tetiklemesi için kullanılan HCG (Human korionikgonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. ÜrinerHcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

İntra uterin inseminasyon (IUI)

1 – Tüp bebek tedavisi işlemleri için belirlenen kriterler, intrauterininseminasyon (artifisiel inseminasyon) için de geçerlidir.

2 – Ovulasyon tetiklemesi için kullanılan Hcg (Human korionikgonadotropin) dozu, maksimum dozun dışında olup, 10000 üniteyi geçemez. ÜrinerHcg kullanılması halinde rapor aranmaksızın reçete edilebilir.

 Bir hastalığın tedavisi amacıyla uygulanan tüp bebek işlemleri

1 – Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkünolmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlıpreimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeşdoğmasına yönelik olarak Kemik İliği Transplantasyon Merkezi bulunan üçüncübasamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adınadüzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlıkkurulu raporuna dayanılarak yapılan tüp bebek tedavilerine ilişkin giderlerKurumca karşılanır.
2 – Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinadenKurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi)birine başvurabilirler.

3 – Tüp bebek tedavisinde kullanılacak ilaçlar, söz konusu sağlık kuruluraporuna istinaden tüp bebek tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavimerkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerince yazılacaktır. Her bir tüp bebekdenemesine ilişkin olarak toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropinbedelleri Kurumca karşılanır.

Diğer tüp bebek tedavisi işlemleri

1 – Evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmişçocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla genel sağlıksigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısının;

a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuksahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibiolabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması.

b) 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından gün almamış olması.

c) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamışolduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurullarıtarafından belgelenmesi.

b) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması.

e) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüolunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlıolmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavilerine ilişkin giderler Kurumcakarşılanır.

2 – Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüpbebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

3 – Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu,bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği (bünyesindeüroloji kliniği bulunmayan ancak, üroloji uzman hekiminin konsültan olarakgörev yaptığı, eğitim veren kadın-doğum hastaneleri dâhil) bulunan üçüncübasamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve birüroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafındandüzenlenecektir. Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgilerininyanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük vemaksimum dozları da belirtilecektir.

4 – Sağlık kurulu raporlarında, son üç yıl içinde diğer tedaviyöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belirtilmesi yeterli olup, ekindeveya raporda teşhise esas belge ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır. Ancak bubelgelerin hasta dosyasında bulunması ve gerektiğinde ibraz edilmesizorunludur. Ayrıca, evli çiftlerin çocuklarının olup olmadığı ile eşler içinvukuatlı nüfus kayıt örneği, merkezde tutulan hasta dosyasında saklanacaktır.

5 – SUT eki ilaç listelerinde yer almak kaydıyla tüp bebek tedavisindekullanılacak ilaçlar, sağlık kurulu raporuna istinaden tüp bebek tedavisininyapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları uzman hekimlerinceyazılacaktır.

6 – En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 6000 üniteye kadar kullanılacakgonadotropin bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

7 – Tüp bebek tedavisine başlanan kadının deneme öncesi 39 yaşından günalmış olması durumunda, yardımcı üreme yöntemi tedavisine ait bedeller,tedaviye daha önce başlanmış olsa dahi Kurumca karşılanmaz.

Örnek; 08 Mart 1985 doğumlu kadının, tüp bebek tedavisi giderlerininkarşılanabilmesi için; 08 Mart 2008 tarihinden sonra, 08 Mart 2024 tarihindenönce tedavinin yapılmış olması gerekir.

Tüp bebek tedavisi işlem bedeli ve ödeme esasları

1 – Tüp bebek tedavisi SUT eki EK-9 Listesinde belirtilen fiyat esasalınarak ödenir. Fiyata; tüp bebek tedavisi kapsamında yapılan ovulasyonindüksiyonu, oosit aspirasyonu, sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu,embriyo transferi, ICSI (mikro enjeksiyon), invaziv sperm elde etme yöntemleri,tüp bebek işlemi öncesi kadın ve erkeğe yapılan tetkik ve tahlil bedelleri ilekullanılan her türlü sarf malzemesi dahildir.

2 – Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar katılım payından muafdeğildir.

3 – (10.2.1) numaralı maddede belirtilen tüp bebek tedavilerinde herbir denemede, (10.2.2) numaralı maddede belirtilen tüp bebek tedavilerinde isesadece birinci denemede en fazla bir yıla kadar embriyo freezing bedeli ayrıcaödenir.

4 – Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, tüp bebekkapsamında yapılan her türlü tıbbi işlemin kaydının tutulması ve tutulankayıtların denetim esnasında ibrazı zorunludur. Bu kayıtların doğru ve sağlıklıbir şekilde tutulması ve muhafazasında, merkez sorumlusu ve ruhsat (uygunlukbelgesi) sahibi kişiler, müşterek ve müteselsilen yükümlüdür.